Sakrament Chrztu Świętego

“Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie; nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie.”

Mk 10:14

Sakrament chrztu jest nazywany “bramą Sakramentów” ponieważ włącza nas we wspólnotę wierzących, czyli Kościół, obmywa nas z grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz otwiera nam drogę do Bożej łaski, której Pan udziela nam w pozostałych Sakramentach.

Warunki przyjęcia sakramentu

By móc przyjąć Sakrament chrztu należy spełnić przynajmniej minimalne warunki stawiane przez Kościół kandydatom. Są to warunki konieczne, to znaczy, że bez ich spełnienia, zgodnie z Prawem Kanonicznym Kościoła Katolickiego chrzest należy odłożyć powiadamiając o przyczynie.

Osoby dorosłe (powyżej 7 roku życia)

  • Roczny katechumenat przygotowujący do przyjęcia chrztu.
  • Publiczne wyznanie wiary (w trakcie obrzędu)
  • Przynajmniej jeden rodzic chrzestny spełniający wymogi prawa (patrz niżej)

Rodzice dzieci przyniesionych do chrztu

  • Przynajmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów dziecka prosi o chrzest poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym do chrztu. Formularz otrzymają Państwo przy zgłoszeniu chrztu. Wypełniony formularz oddajemy na naukach przedchrzcielnych. Obowiązuje prosta zasada: Nie ma zgłoszenia – nie ma chrztu.
  • Należy dostarczyć do wglądu akt urodzenia dziecka (jeżeli dziecko jest urodzone w Anglii, to angielski, jeżeli w Polsce, to polski).
  • Chrzest należy zgłosić przynajmniej 5 tygodni przed planowanym terminem.
  • Należy zapewnić przynajmniej jednego rodzica chrzestnego, który spełnia warunki stawiane przez Prawo Kanoniczne Kościoła Katolickiego, to znaczy ma ukończony 16-y rok życia, jest osobą ochrzczoną w Kościele Katolickim, może w pełni uczestniczyć w Eucharystii (przystępować do Komunii świętej), prowadzi życie zgodne z wiarą i nie ciąży na nim kara kanoniczna (np. ekskomunika). Rodzicem chrzestnym nie może być rodzic lub opiekun prawny dziecka. Jeżeli chrzestny nie należy do LPMK Sheffield zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od swojego Proboszcza, że może pełnić tę funkcję.
  • Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do odbycia nauk przedchrzcielnych.
  • Jeżeli rodzice i dziecko nie należą do LPMK Sheffield zobowiązani są dostarczyć zgodę swojego Proboszcza na chrzest dziecka poza własną Parafią.