Sakrament małżeństwa

“Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.”

Mt 19,5-6

Spotkanie z duszpasterzem

Podczas spotkania z duszpasterzem zostanie spisany:

 • protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych
 • prośba o pozwolenie na małżeństwo mieszane – gdy jedna ze stron jest ochrzczonym niekatolikem
 • prośba o dyspensę od różnicy religii lub innych przeszkód zrywających (obecność takich przeszkód stwierdzi w czasie spotkania duszpasterz) – gdy jedna ze stron jest nieochrzczona lub jej chrzest nie jest uznany przez Kościół Katolicki.
 • oświadczenie napisane własnoręcznie przez stronę niekatolicką w obecności duszpasterza, stwierdzajace, iż nie będzie przeszkadzać stronie katolickiej w praktykowaniu jej wiary, a wszystkie dzieci zrodzone w tym małżeństwie będą ochrzczone w Kościele Katolickim i wychowane w wierze katolickiej.
 • obcokrajowcy, którzy pragną zawrzeć ślub konkordatowy w Polsce muszą dołączyć kopię Certificate of no impediment to marriage, wydanego przez właściwy urząd danego kraju. Oryginał trzeba złożyć w USC w Polsce.

W Wielkiej Brytanii Certificate wydawany jest przez lokalny Register Office. Czas oczekiwania na ten dokument dla obywateli Unii Europejskiej wynosi 28 dni, a dla obywateli spoza Unii conajmniej 70 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Dokument ten jest ważny 6 miesięcy.

Dla usprawnienia procesowania dokumentacji istnieje możliwość przesłania całej dokumentacji do biura małżeńskiego PMK bez kopii Certificate; należy jednak zaznaczyć, że będzie dosłana emailem do biura małżeńskiego PMK zaraz po jej otrzymaniu. Dokumentacja będziee wysłana do kurii po otrzymaniu kopii Certificate.

Informujemy, że władze niektórych krajów (np. Słowacji) nie wydają żadnego dokumentu upoważniającego ich obywateli do zawarcia związku małżeńskiego. W takich przypadkach narzeczeni mogą ustalić stan wolny w polskim sądzie rodzinnym. To jest długi proces, który wymaga kilkukrotnej obecności danej osoby w Polsce. Innym rozwiązaniem jest zawarcie związku cywilnego w kraju obcokrajowca lub w Anglii i zarejestrowanie go w Polsce. W takich przypadkach do dokumentacji musi być dołączona kopia zupełnego odpisu aktu zawarcia tego związku.

W przypadku, gdy ślub konkordatowy zawierany jest w polskiej parafii w Anglii trzeba dodatkowo dostarczyć do parafii ślubu:

 • certificate of no impediment to marriage, wydany przez lokalny Register Office.
 • zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office – gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej tzn. nie jest obywatelem brytyjskim / Unii Europejskiej i nie posiada prawa stałego pobytu w tym kraju.

Przygotowaną dokumentację ślubną duszpasterz przesyła do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, gdzie wszystkie dokumenty są sprawdzane, udzielane są wszelkie potrzebne dyspensy i pozwolenia. Następnie skompletowana dokumentacja przesłana jest do kurii kraju ślubu. Biuro małżeńskie PMK opracowuje i wysyła dokumentację ściśle według daty ślubu. Dokumenty docierają z reguły po 5 – 7 dniach do kurii, która przekazuje je do parafii ślubu.

Dokumentacja przesyłana jest pocztą poleconą i każda przesyłka ma swój numer rejestracyjny. Narzeczeni mogą uzyskać informację o numerze ich przesyłki w biurze małżeńskim PMK i śledzić losy listu na stronie Royal Mail wybierając opcję Track and Trace. Informacja ‘delievered in Poland’ oznacza, że list został dostarczony do kurii.

Aby sprawdzić czy dokumentacja dotarła do parafii ślubu prosimy, aby narzeczeni skontaktowali się z parafią ślubu nie wcześniej niż trzy tygodnie przed ślubem. Jeśli okaże się, że dokumentacja jeszcze nie dotarła, ksiądz proboszcz powinien skontaktować się z własną kurią. W wypadku braku dokumentacji w kurii prosimy o kontakt z biurem małżeńskim PMK, telefon 020 7226 3439.

Pierwsze formalności

Niezbędne dokumenty

Na spotkanie z duszpasterzem trzeba skompletować i zabrać następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty
 • dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i nazwą diecezji do której ta parafia należy; jeśli kościół ślubu nie jest kościołem parafialnym trzeba podać dane kościoła i parafii ślubu
 • świadectwo chrztu katolików nie może być starsze niż 6 miesięcy do daty spisania protokołu
 • dla ochrzczonych niekatolików – dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chrztu, który może mieć różną formę; data wystawienia tego dokumentu nie odgrywa roli.
 • zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim, którego ukończenie jest obowiązkowe dla wszystkich narzeczonych.
 • Statutory Declaration of Freedom – SDF
 • w przypadkach gdy narzeczony/narzeczona jest wdowcem/wdową w dokumentacji trzeba dołączyć kopię aktu zgonu.
 • pełny odpis aktu zawarcia związku cywilnego – w przypadku gdy narzeczeni zawarli ślub cywilny ze sobą, a teraz chcą go uważnić sakramentalnie.

UWAGA:

 • Prawo polskie nie uznaje małżeństw zawartych przez obywateli polskich za granicą. Jeśli narzeczeni zawarli związek poza Polską i planują ślub kościelny, muszą rozpocząć procedurę rejestracji swojego związku cywilnego w polskim USC przed ślubem kościelnym.
 • Prawo angielskie umożliwia wszystkim obywatelom zawarcie małżeństwa konkordatowego w świątyni, w której narzeczeni praktykują. Dlatego biskupi katoliccy w Anglii i Walii podchodzą z wielką nieufnością do narzeczonych, którzy zawierają ślub cywilny w Register Office i wymagają, aby pomiędzy ślubem cywilnym i kościelnym upłynęło 6 miesięcy. Wymóg ten nie obowiązuje w żadnym innym kraju.
 • W przypadku gdy narzeczeni zawierają związek cywilny w Anglii, a ślub kościelny planują zawrzeć w Polsce, Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych należy spisać dopiero po zawartym związku cywilnym, dołączając kopię zupełnego odpisu zawarcia tego związku do dokumentacji przesyłanej do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej. Dlatego data ślubu kościelnego musi być zaplanowana co najmniej 6 tygodni po zawarciu związku cywilnego.
 • Zdarza się, że narzeczeni podejmują decyzję zawarcia związku małżeńskiego poza Polską, w krajach tak odległych jak Australia, Nowa Zelandia czy Kuba, często nakłanianych do tego przez biura turystyczne. Poza przypadkami gdy jedna ze stron pochodzi z kraju ślubu i Polakami uważniającymi swój kontrakt cywilny w polskim kościele w Rzymie, miejscowe kurie nie zawsze dają pozwolenie na ślub. Narzeczeni muszą się liczyć z możliwością odmowy. Dokumentacja przedślubna w tych wypadkach musi być przygotowana w języku angielskim i zawierać list narzeczonych skierowany do biskupa diecezji ślubu i wyjaśniający przyczyny wyboru miejsca. W pełni przygotowana dokumentacja wysyłana jest wyłącznie do kurii miejsca ślubu; nigdy do biura turystycznego, które zajmuje się organizacją wesela.